blog prednosti ranog učenja

IZGOVOR I NAGLASAK

  • Najveća prednost ranog učenja stranog jezika, tj. već u predškolskoj dobi, je ta što djeca u toj dobi posjeduju biološke i psihološke predispozicije za usvajanje novih glasova i njihovih kombinacija koje u hrvatskom jeziku ne postoje. (Petrović, 2004.) Prof. Rüdiger Grotjahn sa Sveučilišta Ruhr u Bochumu i njegovi kolege slažu se također da rani početak učenja stranog jezika donosi prednost u pogledu usvajanja autentičnog izgovora i naglaska, tj. naglaska izvornog govornika.

SOCIOLOŠKA KOMPONENTA

  • Vještina, lakoća i brzina razumijevanja i komunikacije na stranom jeziku postaju od velikog značaja u globaliziranom svijetu u kojem živimo. Jedan od osnovnih principa odgoja i obrazovanja postaje upravo privikavanje djece na mentalnu i emotivnu otvorenost i fleksibilnost prema onima koji od nas drugačije govore ili izgledaju te na dobrobit i prednosti koje iz te komunikacije mogu steći.

CJELOKUPAN DJETETOV RAZVOJ

  • Rano učenje stranog jezika pogoduje sveukupnom razvoju djeteta – kognitivnom, socijalnom i emotivnom – pomaže razvijanju kritičkog razmišljanja, jačanju samopouzdanja, stvaranju vlastitog stava i razvoju kreativnosti.

DALJNJE UČENJE 

  • Djeca koja ranije započnu s učenjem stranog jezika, lakše svladavaju gradivo stranog jezika u školskim klupama te uz uvjet kontinuiranog učenja dostižu zavidnu razinu znanja.

GOVORNE VJEŠTINE

  • Općenito su govorne vještine osoba koje govore više od jednog jezika superiornije u odnosu na one koji govore samo jedan (Krashen, Dulay e Burt,1982).
Prednosti ranog učenja stranog jezika